From the recording Ann Arbor Holiday Kirtan 2013

Lyrics

Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari
Jai Gopi Jana Vallaba Jai Giri Vara Dhari