Lyrics

Govindam Adi Purusham Tam Aham Bhajami
Bhaja Govindam Bhaja Govindam

Copyright © Ann Arbor Kirtan 2005 - 2021