Lyrics

Part 1:
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram

Sita Ram Sita Ram Jaya Jaya Sita Ram
Hanuman Hanuman Jaya Jaya Hanuman

Part 2:
Sita Ram Sita Ram Jai Jai Sita Ram Sita Ram Sita Ram Jai Jai

Hanuman Hanuman Jai Jai Hanuman Hanuman Hanuman Jai Jai

Copyright © Ann Arbor Kirtan 2005 - 2021