November 16, 2012 monthly kirtan.

Lyrics

Jai Radha Madhava
Jai Kunja Bihari
Jai Gopi Jana Vallaba
Jai Giri Vara Dhari