An ancient chant that hails the purity of Krishna’s physical manifestation.

Lyrics

Panduranga Vitale Hari Narayana
Baja Narayana Govinda

Hari Narayayan Baja Narayana
Narayana Baja Govinda

Copyright © Ann Arbor Kirtan 2005 - 2019